Προκήρυξη

Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την παροχή της υπηρεσίας: [Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ 2022-2023 ].

Μπορείτε να κατεβάσετε το άρθρο από το παρακάτω σύνδεσμο.

 

DOWNLOADS:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ