Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-21 και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2020-21» του Δήμου Πρέβεζας (29/07/2020)
Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική Εξυπηρ (20/07/2020)
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθµ (17/07/2020)
Διακήρυξη κλειστής διαδικασίας για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)" για την κάλυψη των αναγκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (13/07/2020)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας" (24/06/2020)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του προσώπων των ετών  (11/06/2020)
Επαναπροκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών σχεδίασης και παραγωγής έντυπου πληροφοριακού υλικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the across border (04/06/2020)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης-βενζίνη αμόλυβδη) για της ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (12/05/2020)
Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” του Δήμου Πρέβεζας (03/04/2020)
Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 2020 (20/03/2020)