Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και των Συνοριακών σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδ (09/01/2019)
Διαγωνισμός του Δήμου Πρέβεζας για την Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019 (03/12/2018)
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την Προμήθεια Βασικών ειδών καθαρισμού, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας κατά την κρίση της Υπηρεσίας (14/11/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Πάργας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου«Σύνδεση Γεώτρησης (Αγίας Τριάδας) με Δεξαμενή και Σύνδεση με Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Ε. Καναλλακίου» (CPV 45231300-8) με προϋπολογισμό 274.691,49 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) (13/09/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Πάργας µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Πάργας» (CPV 50110000-9 και 34913000-0) με προϋπολογισμό 136.167,08 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) (05/09/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας έτους 2018 (27/07/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ελαστικών επισώτρων υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας και υφιστάμενων Υπηρεσιών της (27/07/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Πρέβεζας για την παροχή της υπηρεσίας "Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-2019" (24/07/2018)
Προκήρυξη του Δήμου Πρέβεζας για την "Προμήθεια Εκπαιδευτικού και Εποπτικού υλικού" (17/07/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση κλιματισμού, ψυκτών και κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (16/07/2018)