Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης-βενζίνη αμόλυβδη) για της ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (12/05/2020)
Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” του Δήμου Πρέβεζας (03/04/2020)
Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 2020 (20/03/2020)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του έργου με τίτλο, “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network o (19/03/2020)
Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Υποέργο 17) (05/03/2020)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2019 από ορκωτό ελεγκτή (24/02/2020)
Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ασφαλιστική Εταιρεία (20/02/2020)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια αναλωσίμων νεοαποκτηθέντων εκτυπωτών του Δήμου Πρέβεζας (20/02/2020)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020-21” του Δήμου Πρέβεζας (20/02/2020)
1ος Φοιτητικός διαγωνισμός "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα" (12/02/2020)