Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021» του Δήμου Πρέβεζας (27/10/2020)
Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις  (19/10/2020)
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτής Πρόσκλησης για την ανάθεση έκδοσης Αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Πρέβεζας Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Υποέργο 18) (16/10/2020)
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμάτων" του Δήμου Πρέβεζας (01/10/2020)
Ανοικτή Πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης Αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Πρέβεζας - Συνδικαιούχο της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας" με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Υποέργο 18) (14/09/2020)
Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας» (08/09/2020)
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας» του Δήμου Πρέβεζας (31/08/2020)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), για την υποβολή προτάσεων συνεργασίας με το Επιμελητήριο Πρέβεζας, για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49, έτους 2019 (28/08/2020)
Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-21 και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2020-21» του Δήμου Πρέβεζας (29/07/2020)
Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική Εξυπηρ (20/07/2020)