Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς, υπ' αριθμ. 29/2022, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)» του του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (24/01/2022)
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς, υπ' αριθμ. 28/2022, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)» του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (24/01/2022)
Η Υπ’ Αριθ. 9/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης)του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (20/01/2022)
Η Υπ’ Αριθ. 12/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός, Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα θερμού νερού 3.000kwatt στο λεβητοστάσιο (20/01/2022)
Υπ’ Αριθ. 13/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός, Σύναψης Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείριση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) του  (20/01/2022)
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ' αριθμ. 26/2022 στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)» του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (20/01/2022)
Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικoύ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διάφορα ανταλλακτικά) του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (20/01/2022)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ)» ΥΠΟΕΡΓΟ 1, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Τ (12/01/2022)
Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας (10/12/2021)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων FOB AKTION (26/07/2021)