ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β». FOB AKTION (16/05/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ FOB AKTION (16/05/2023)
Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2023), για την προμήθεια : « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (ΚΑΕ1511),(ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζακύνθου (26/04/2023)
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5074756 (12/04/2023)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ "Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ". (10/04/2023)
98 ΑΔΤΕ διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: Αλεύρου, Φέτας και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ. (27/03/2023)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/23 για την Προμήθεια Παγωτών , για Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB AKTION (27/03/2023)
Υπ’ Αριθ. 20/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Αναλώσιμα έγχυσης) 424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. (27/03/2023)
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 50 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ. (22/03/2023)
Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ (22/03/2023)